fbpx

Επιστολή Ιωάννου Β'

Επιστολή Ιωάννου Β' 1

Η Β’ επιστολή Ιωάννου δεν έχει εγκύκλιο χαρακτήρα, αλλά απευθύνεται σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησιαστική κοινότητα, στην οποία ο απόστολος συστήνεται ως “ο πρεσβύτερος”, επισημαίνοντας με τον τρόπο αυτό την αυθεντία του. Ο απόστολος γράφει ότι η αγάπη συνίσταται στην τήρηση των εντολών του Θεού και εφιστά την προσοχή των μελών της στη δράση των πλάνων και αντίχριστων που δεν ομολογούν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός που έγινε άνθρωπος. Συνοψίζει δηλαδή στη μικρή αυτή επιστολή τα δύο κεντρικά θέματα της Α’ επιστολής του. Αναγγέλλει την επικείμενη επίσκεψη του και κλείνει την επιστολή με χαιρετισμούς της κοινότητας στην οποία βρίσκεται.

Η επιστολή είναι ένα δείγμα της χριστιανικής σκέψης της εποχής εκείνης, και μας παρουσιάζει την άμυνα της εκκλησίας απέναντι στους ψευδοδιδάσκαλους. Τονίζεται βεβαίως έντονα η εντολή της αγάπης, αλλά χαράσσεται μια σαφής διαχωριστική γραμμή απέναντι στους αιρετικούς.

Πηγή: Οι πληροφορίες για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης προέρχονται από την Αγία Γραφή, της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, Εκδ. 1997

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Β' 1

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Ιωά. Β' 1,1 Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, Ιωά. Β' 1,1 Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή κυρία και προς τα τέκνα της, τους οποίους εγώ αγαπώ αληθινά – και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι έχουν γνωρίσει την αλήθεια – Ιωά. Β' 1,2 διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ᾿ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα· Ιωά. Β' 1,2 εξαιτίας της αλήθειας που μένει μέσα μας και θα είναι μαζί μας στον αιώνα. Ιωά. Β' 1,3 ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ πατρὸς καὶ παρὰ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. Ιωά. Β' 1,3 Ας είναι μαζί μας χάρη, έλεος, ειρήνη από το Θεό Πατέρα και από τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Πατέρα, με αλήθεια και αγάπη.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ

Ιωά. Β' 1,4 ᾿Εχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. Ιωά. Β' 1,4 Χάρηκα πολύ, γιατί έχω βρει μερικά από τα τέκνα σου να περπατούν στην αλήθεια, καθώς λάβαμε εντολή από τον Πατέρα. Ιωά. Β' 1,5 καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινήν, ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. Ιωά. Β' 1,5 Και τώρα σε παρακαλώ, κυρία, όχι σαν να σου γράφω εντολή καινούργια, αλλά αυτήν που είχαμε από την αρχή, να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Ιωά. Β' 1,6 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολή, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. Ιωά. Β' 1,6 Και αυτή είναι η αγάπη: το να περπατούμε σύμφωνα με τις εντολές του. Αυτή η εντολή, καθώς ακούσατε από την αρχή, είναι για να περπατάτε με αυτήν. Ιωά. Β' 1,7 ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. Ιωά. Β' 1,7 Γιατί πολλοί πλάνοι εξήλθαν στον κόσμο, που δεν ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε μέσα σε σάρκα. αυτός είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Ιωά. Β' 1,8 βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσωμεν ἃ εἰργασάμεθα, ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβωμεν. Ιωά. Β' 1,8 Προσέχετε τους εαυτούς σας, για να μη χάσετε αυτά που εργαστήκαμε, αλλά να απολάβετε πλήρη μισθό. Ιωά. Β' 1,9 πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. Ιωά. Β' 1,9 Καθένας που προχωρεί και δε μένει στη διδαχή του Χριστού, δεν έχει το Θεό. όποιος μένει στη διδαχή, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Υιό. Ιωά. Β' 1,10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· Ιωά. Β' 1,10 Αν κάποιος έρχεται προς εσάς και δε φέρει αυτήν τη διδαχή, μην τον δέχεστε σε οικία και μην του λέτε χαιρετισμό. Ιωά. Β' 1,11 ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. Ιωά. Β' 1,11 Γιατί όποιος του λέει χαιρετισμό επικοινωνεί με τα έργα του τα κακά.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Ιωά. Β' 1,12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἠβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη. Ιωά. Β' 1,12 Αν και έχω πολλά να σας γράφω, δε θέλησα να το κάνω με χαρτί και μελάνι, αλλά ελπίζω να έρθω προς εσάς και να μιλήσουμε στόμα με στόμα, για να είναι η χαρά μας ολοκληρωμένη. Ιωά. Β' 1,13 ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς· ἀμήν. Ιωά. Β' 1,13 Σε χαιρετούν τα τέκνα της αδελφής σου της εκλεκτής.

Πηγές

Το αρχαίο ελληνικό κείμενο της Καινής Διαθήκης με ερμηνευτική απόδοση ανήκει στον Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα και έχει ληφθεί από την ιστοσελίδα www.bibles.gr. Σε μερικά κείμενα το αρχαίο κείμενο είναι αντιγραφή από την Καινή Διαθήκη της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η μετάφραση είναι αντιγραφή από την "Α' Μεταγλώττιση της Καινής Διαθήκης" Σπύρου Κίμ. Καραλή, A' έκδοση 1991. Στα κείμενα αυτά ανήκουν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, προς Κολοσσαείς, προς Β' Θεσσαλονικείς, Α' και Β' προς Τιμόθεον, προς Τίτον και προς Φιλήμονα. Ακόμη ανήκουν η Επιστολή του Ιακώβου, του Ιωάννου Β' και Γ', και του Ιούδα.

Το κείμενο της Καινής Διαθήκης βρίσκεται επίσης και στο site Ορθόδοξοι Ορίζοντες