ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Μετάφρασις: Παντελεήμονος Καρανικόλα
Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από το 1986

0. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Published in Οι Περιπέτειες ενός Προσκυνητού

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Τό βιβλίο τούτο πού ο συγγραφεύς τον είναι άγνωστος, έγράφηκε πρωτότυπα εις την ρωσσική γλώσσα γύρω εις τό ετος 1853.

Το πρωτότυπο του έργου τούτου ευρέθηκεν εις τό “Αγιον" Ορος τό ετος 1884 οπότε κι έτυπώθηκε εις την πόλι Καζάν πού εύρίσκεται εις τά Ουράλια Όρη.

Από την έκδοσιν αυτή μόνο τρία ή τέσσερα αντίτυπα σώζονται εις τήν Ευρώπη, έξω από την Ρωσσία.

Τό αριστούργημα τούτο όπως τό έχαρακτήρισαν εις την Ευρώπη θεολόγοι πού έντρυφησαν πνευματικά σ αυτό, ομιλεί για εναν ορθόδοξο χριστιανό προσκυνητή, πού ταξειδεύει με την δίψα νά έμβαθύνη εις την γνωσι και τήν εφαρμογή τον ρητοϋ του Αποστόλου Παύλου πού λέγει « άδιαλείπτως προσεύχεστε ».

Ό προσκυνητής τέλος, από ενα μοναχό και μέ την βοήθεια τον βιβλίου «Φιλοκαλία των νηπτικών Πατέρων» κατορθώνει νά μάθη νά έμβαθύνη και νά έφαρμόση, την Αδιάλειπτη προσευχή πού λέγεται και νοερά προσευχή ή προσευχή τής καρδιάς καί συνοψίζεται εις τάς λέξεις «Κύριε Ιησού Χρίστε έλέησόν με».

Επειδή ή πρώτη εκδοσις τον πρώτου μέρους τον βιβλιαρίου γιά τό όποιον ομιλοϋμε, έξαντλήθηκε μέσα σε δύο χρόνια, ο ένθουσιασμός δε πού έκδηλώθηκεν από τούς άναγνώστας και από τον τύπο ακόμη ήτο αυθόρμητος καί μεγάλος, άποφασίσθηχεν ή δευτέρα εκδοσις του πρώτου μέρους, συμπληρωμένη και με τό δεύτερο μέρος αυτοϋ, τό όποιο βοηθει εις τήν πληρέστερη εφαρμογή τής νοεράς προσευχής, παρέχει δε και πλεϊστες άλλες πνευματικες συμβουλές σε κάθε θεοαγάπητο χριστιανό πού φροντίζει για τη σωτηρία του. Εξαντληθείσης καί τής δευτέρας έκδόσεως σε μικρό χρονικό διάστημα, άπεφασίσαμεν την τρίτην έκδοσιν μέ την ελπίδα πάντα, ότι προσφέρομεν τροφήν πνευματικήν εις τους πνευματικούς μας αδελφούς, όλους τούς Χριστιανούς.

Οπως τό πρώτο, έτσι και το δεύτερο μέρος του ιδιαίτερα πνευματικού τούτου βιβλίου, βασίζεται και αντλείται άπό την δόξα και τό εγκαλλώπισμα τής Μιας Αγίας Καθολικής καί Αποστολικής Εκκλησίας μας, πού είναι οι Αγιοι Αύτής Πατέρες, άπ τα συγγράμματα των οποίων οι νεώτεροι Αγιοι, Μακάριος Νοταράς και Νικόδημος Αγιορείτης έδιάλεξαν εξοχα κομμάτια πού άπετέλεσαν την γνώστην ήδη «Φιλοκαλία των Νηπτικών», ή οποία με τού θεοϋ την βοήθεια έξεδόθη σέ 5 πολυτελείς τόμους άπό τούς έκδότας του παρόντος βιβλίου, άξιοτίμους άδελφούς, Αλέξανδρον και Ευάγγελον Παπαδημητριού.

Ό πόθος για πνευματικήν ωφέλεια τών τέκνων τής Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας έκανε καί τούς έκδότας του παρόντος και εμένα, νά άποφασίσουμε τό όλο πνευματικό αύτό πόνημα νά τό παραδώσουμε, σε ένα τεύχος ώλοκληρωμένο, εις τό έλληνικό χριστιανικό πλήρωμα, έχοντας επί πλέον βέβαια την ελπίδα ότι άπό τον πνευματικό καταρτισμό αύτών πού θά ανοίξουν τις σελίδες για νά εντρυφήσουν πνευματικά και νά εφαρμόσουν τό περιεχόμενόν τους, κατά δύναμιν, ϋά δοξάζεται τό όνομα του εν Τριάδι θεοϋ μας, τής πηγής καί δοτήρος κάθε άγαθου καί κάθε εύλογίας.

+ Π.Κ.